HomeHistoryMonksBuddhaBuildingsActivitiesDhammatestMap

ประวัติสังเขปวัดวอชิงตันพุทธวนาราม

วัดวอชิงตันพุทธวนารามในอดีต

             วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยความริเริ่มและร่วมมือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเข้า มาศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพอยู่ในนครซีแอ๊ตเติ้ล เมืองตาโคม่า เมืองออเบิร์น เมืองเบลล์วิว เมืองโอลิมเปีย และ เมืองใกล้เคียงในมลรัฐวอชิงตัน ได้จดทะเบียนจัดตั้งพุทธสมาคมฝ่ายเถรวาทจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ในรูปแบบขององค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร (Non-Profit Organization) และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีวัตถุ ประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ

 2. เพื่อเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

 3. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ

 4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่ชาวไทยและชาวพุทธทั่วไป

 5. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาแก่เยาวชน และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ

 6. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารและเผยแผ่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วโลก

 7. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์และผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย

 8. เพื่อเป็นการส่งเสริม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรมั่นคงในต่างประเทศต่อไป

                      ในระยะเริ่มแรกวัดเป็นบ้านเช่าอยู่เลขที่ 1415 South 302ND Street, Federal Way และใช้ชื่อว่า “Wat Thai of Washington” คณะพระสงฆ์เริ่มเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจและอยู่ประจำตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2526

            13 กรกฎาคม 2526 คณะกรรมการบริหารได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “Washington Buddhavanaram” ให้ตรงกับชื่อภาษาไทยคือ “วัดวอชิงตันพุทธวนาราม” อันเป็นมงคลนามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ปัจจุบันทรงประทานให้และได้ใช้เป็นมงคลนามเรื่อยมา คณะกรรมการบริหาร ได้จัดซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งเนื้อที่ 7.1 เอเคอร์ (17 ไร่) ในราคา 150,000 เหรียญ เพื่อเตรียมสร้างวัดที่ถาวร ในโอกาสต่อไป

            13 พฤษภาคม 2527 ได้ย้ายวัดจากบ้านเช่าเดิม เข้าอยู่ในที่ดินแห่งใหม่ที่ซื้อไว้ โดยการนำของพระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (พระอมรมุนี ปัจจุบัน) และได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาที่ดินสร้างให้เป็นวัดเจริญรุ่งเรืองถาวรมั่นคงมาจนปัจจุบันนี้

            1 เมษายน 2535 ได้เริ่มต้นการก่อสร้างอุโบสถศาลาเอนกประสงค์ขึ้น ตามแบบแปลนที่คุณธนายุทธ สุตัณฑ-วิบูลย์ (คุณเก้ง) ได้ออกแบบให้เป็นอุโบสถศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย จตุรมุข 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 47,400 ตารางฟุต และทางราชการได้อนุมัติให้สร้างได้ เนื่องจากทางวัดไม่มีงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ ต้อง

อาศัยกำลังศรัทธาของพุทธศานิกชน ทั่วไป งานก่อสร้างได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ต้องใช้งบประมาณถึง 2.5 ล้านเหรียญ จึงเสร็จเรียบร้อยอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้  ซึ่งทางวัดได้จัดงานเฉลิมฉลองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตไปเมื่อ วันที่ 19-27 มิถุนายน 2542 (June 19-27, 1999)

การดำเนินงานของวัดแบ่งเป็นแผนกได้ดังนี้

 1. การเผยแผ่

 2. การสาธารณูปการ

 3. การศึกษา

 4. การสังคมสงเคราะห์

 5. การประชาสัมพันธ์

 6. การรณรงค์หาทุนสร้างวัด

กิจวัตรประจำวัน

08.00 น. ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิ

10.30 น. ฉันภัตตาหาร

12.00-17.00 น. ช่วยงานก่อสร้างในวัด พัฒนาวัด รับแขก

20.00 น. ทำวัตรค่ำ เจริญสมาธิ

 สถิติพระสงฆ์จำพรรษา

พ.ศ.

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

รูป

2

4

3

4

2

4

4

2

4

4

4

5

5

4

8

5

6

5

5

5

 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ในปัจจุบัน

                        วัดวอชิงตันพุทธวนารามในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ จากเดิมบ้างตามกาลเวลา จากที่เคยมี สมาชิกไม่ถึงร้อยคนจนถึงพันกว่าคน จากมีสมาชิกที่ไปร่วมทำบุญประจำวันอาทิตย์ที่วัดไม่ถึงสิบคน จนมีถึงอาทิตย์ละ 50-150 คน ทั้งชาวพุทธไทย ลาว เขมร เวียตนาม ฯ จากพื้นที่ 7.1 เอเคอร์ (17 ไร่) อันรกชัฏไปด้วยดงหนาม เปลี่ยนมา เป็นสถานที่ราบเรียบร่มรื่นสวยงาม จากวัดที่มีเพียงโมบิลโฮม 1 หลังพอได้คุ้มแดดกันฝน กำลังจะมีอุโบสถศาลาเอนก ประสงค์หลังงามที่เสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากเลขศูนย์ค่อยขยับเป็น 1, 2, 3…... ตามลำดับ ทั้งนี้ก็ด้วย ความร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธทุกเชื้อชาติทั้งใกล้ไกล ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน เพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์และดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์อื่นต่อไป

พระสงฆ์จำพรรษาปี 2547        ปีพรรษา 2544  มีพระสงฆ์จำพรรษา 7 รูป คือ

 1. พระอมรมุนี   (สมัย ธัมมาสะโย)

 2. พระเผด็จศักดิ์ กิจจะกาโร

 3. พระครูสังฆรักษ์บุญเลี้ยง ปุญญรักขิโต

 4. พระครูปลัดสัมพันธ์ สิริเตโช

 5. พระมหาโทน คุณะวุฑโฒ

 6. พระมหาชัยวัฒน์  มุนิวังโส

 7. พระสมพร ถิรสํวโร

กิจกรรมวันสำคัญประจำปี

นอกจากพุทธศาสนิกชนจะร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทาน ฟังธรรม เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แล้ว ทางวัดยังจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความสามัคคี สำนึก รำลึกถึงความสำคัญของวัน นั้นๆ กิจกรรมในวันสำคัญที่กระทำประจำปีคือ  

วันจัดกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

วันขึ้นปีใหม่

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, รับพรปีใหม่จากพระสงฆ์

มาฆบูชา

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม, เวียนเทียน

สงกรานต์

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, งานออกร้านอาหารการกุศล, การแสดงการละเล่นต่างๆ

วิสาขบูชา

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม, เวียนเทียน

เข้าพรรษา

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, หล่อเทียนพรรษา, แห่เทียนพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ (วันแม่)

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ถวายพระราชกุศล, ถวายสดุดี

วันสารท

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ถวายสลากภัตต์, อุทิศส่วนกุศลแด่บุพพการี, ฟังธรรม

วันออกพรรษา/ตักบาตรเทโว

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม

ทอดกฐิน

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ถวายผ้ากฐิน, งานออกร้านอาหารการกุศล

ลอยกระทง

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ลอยกระทง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันพ่อ)

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม, ถวายพระราชกุศล, ถวายสดุดี

วันปิยะมหาราช

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังธรรม

วันอาทิตย์ระหว่างเข้าพรรษา

ทำบุญตักบาตร, ถวายทาน, ฟังเทศน์  อาทิตย์ละ 1 กัณฑ์

กิจกรรม การประกอบบุญพิธีต่างๆ ตลอดถึงการทำบุญ ฟังธรรมประจำวันอาทิตย์   เริ่มเวลา 09.30 น. 

การดำเนินงานตามแผนกต่างๆ ในรอบปี 2547

การเผยแผ่   แสดงธรรม สนทนาธรรม ที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตอบปัญหาธรรมะแก่ผู้สนใจสอบถาม และแสดงธรรมนอกสถานที่ ตามที่รับนิมนต์ไว้

การสาธารณูปการ    ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่ไม่เรียบร้อยเพิ่มเติม

การศึกษา   การให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวพุทธที่วัดยังทำไม่ได้เต็มรูปแบบ เพราะยังไม่ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการ   เป็นเพียงให้การ อบรมแก่ผู้ที่สนใจหรือเด็กที่พ่อแม่นำมาในบางโอกาสเท่านั้น ทุกวันอาทิตย์ 9-11 โมง เปิดสอนภาษาไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป    ส่วนพระภิกษุที่อยู่ปฏิบัติ ศาสนกิจ ก็ส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษทั้งในและ นอกสถานที่ได้ตามประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาวัฒนธรรมของเขา และได้แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

การสังคมสงเคราะห์     บริจาคทรัพย์ สิ่งของต่างๆ ตามโอกาสอันควร เช่นชักชวนสมาชิกบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากตึกถล่มที่นิวยอร์ค ช่วยเหลือสมาชิกของวัดด้านเอกสารต่างๆ ให้กำลังใจ ปลอบขวัญแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมและเจ็บไข้ตามโอกาส

การประชาสัมพันธ์    เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่พุทธสมาชิก ทั้งที่มาทำบุญประจำวันอาทิตย์และที่อยู่ห่างไกล พิมพ์ ปฏิทินของวัดแจกแก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี

การรณรงค์หาทุนสร้างวัด    คณะกรรมการบริหารวัด และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควรเพื่อเป็นการหาทุน สมทบสร้างอุโบสถศาลาเอนกประสงค์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาออกร้านขายอาหาร ขนม ราคาถูกในเทศกาล ทำบุญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เข้าพรรษา งานทอดกฐิน เป็นต้น

                            วัดวอชิงตันพุทธวนารามในปัจจุบัน ถือว่าเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธเถรวาททุกเชื้อชาติในรัฐวอชิงตัน และถือเป็น ศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรม กิจกรรมทางพุทธศาสนาในเขตนครซีแอ๊ตเติ้ล เนื่องจากอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเมือง สำคัญอื่นๆ ของรัฐ ห่างจากสนามบินซีแท็คอินเตอร์เนชั่นแนล 15 ไมล์ ห่างจากซีแอ๊ตเติ้ล 26 ไมล์ มีถนนผ่านหน้าวัด การไปมาสะดวก ผู้คนไม่พลุกพล่าน บ้านพักอาศัยของผู้คนไม่หนาแน่นและไม่อยู่ติดกับวัด มีป่าไม้รอบ 3 ด้าน มีสระน้ำ สาธารณะขนาดใหญ่ที่มุมหนึ่งของวัด ถือได้ว่าเป็นวัดที่ชาวพุทธทุกท่านภาคภูมิใจอีกวัดหนึ่ง.

Video-History of this temple

  


Please click "like' and check details on facebook:  Watwashington Buddhavanaram 

เวพไซต์ ฟังธรรมะ:  รวมเสียงธรรมะ   ฟังธรรมะ   สาระธรรม  พุทธธรรม  

Links to:  Buddhist Organizations (องร์กรทางศาสนา)