ปัจจุบันมีภิกษุอยู่ประจำ   8    รูป ดังนี้

 

หมายเหตุ: ผู้ก่อตั้งวัดชื่อ  พระครูอาทรธรรมานุศาสน์  พระราชสิทธิโมลี  (สมัย  ธมฺมาสโย)